Ervaar meer rust en tevredenheid en maak je lichaam soepeler

Privacyverklaring

Yoga Studio Namasté gevestigd en studio houdende te Wijchen (6601 DW) aan de Zomertaling 27, hierna te noemen “Yoga Studio Namasté” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Yoga Studio Namasté verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Yoga Studio Namasté u over de manier waarop Yoga Studio Namasté uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Yoga Studio Namasté worden aangeboden op www.yogastudionamaste.nl. Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor deverwerking daarvan

1. Persoonlijk

Yoga Studio Namasté gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.Yoga Studio Namasté past wat u op www.yogastudionamaste.nl ziet aan op uw interesses. YogaStudio Namasté gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres encookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Yoga Studio Namasté verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van hetbezoeken van www.yogastudionamaste.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze PrivacyVerklaring.

Yoga Studio Namasté gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt uzien welke doelen dat zijn.

Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook dooronszelf verzamelde gegevens.

Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hierondervolgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Yoga Studio Namasté.

3. Uw account

In uw account op www.yogastudionamaste.nl slaat Yoga Studio Namasté onder andere de volgendeinformatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & aflever- en betaalgegevens.

4. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven.

Yoga Studio Namasté heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven.

De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Yoga Studio Namasté samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen.

Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter.

Indien u geen nieuwsbrieven van Yoga StudioNamasté meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via https://yoga-studio-namast.email-provider.nl/misc/unsubscribe/

Artikel 2 Doorgifte aan derden1.

Yoga Studio Namasté geeft uw persoonsgegevens niet aan derden,

tenzij:a)

De doorgifte geschiedt aan een door Yoga Studio Namasté voor de in deze Privacy Verklaringopgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Yoga Studio Namasté eenovereenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

;b) Yoga Studio Namasté op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door tegeven aan bevoegde instanties.

Artikel 3

Beveiliging van gegevens

1. Yoga Studio Namasté maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passendetechnische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen datonbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik ofde wijziging te voorkomen van de informatie die Yoga Studio Namasté ontvangt.

Artikel 4

Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken.

Ook kunt u eenverzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar

info@yogastudionamaste.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Yoga Studio Namasté tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first partysession cookies.

Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer wordengewijzigd.

Sommige functies op www.yogastudionamaste.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6

Aansprakelijkheid Yoga Studio Namasté

1. Yoga Studio Namasté heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uwpersoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Yoga Studio Namasté verwerkt ten behoeve van www.yogastudionamaste.nl.

Yoga Studio Namasté accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Yoga Studio Namasté bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.yogastudionamaste.nl, tenzij Yoga Studio Namasté op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8

Wijziging Privacy Verklaring

1. Yoga Studio Namasté behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.yogastudionamaste.nl bekend gemaakt worden.

Door na wijzigingengebruik te maken van www.yogastudionamaste.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.yogastudionamaste.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 15-05-2018

Google Analytics

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.